Živý růženec

Tajemství živého růžence na květen 2020

Živý růženec tvoří lidé, kteří se růženec společně modlí. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže tvořené z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Pro větší počet zapojených lidí do modlitby živého růžence se některá tajemství růžence budou modlit současně dva z nás.

Živý růženec v měsíci květnu obětujeme na úmysly papeže Františka. O Ducha svátého pro bratry Františkány a jejich provinční kapitulu. Za mír na Ukrajině a ve světě a za vyřešení těžké situace s uprchlíky. Za pronásledované čínské křesťany.   Za dar zdraví pro Marušku. Za duchovní a mravní obnovu našeho národa. Za církev, aby ji Pán chránil před všemi útoky zlého. Za kněze, aby šli cestou pravdy. Za obrácení hříšníků.  Za duchovní aktivity a stavební práce v Hájku a u Panny Marie Sněžně. Za nenarozené děti. Za jednotu křesťanů.  Za brzké ukončení epidemie, a bychom tento náročný čas dokázali využít k proměně našeho srdce a otevřeli se Bohu v důvěře v jeho Lásku. Za Školu Marie v ČR. Za požehnání pro všechny členy živého růžence a za jejich rodiny.

Mše sváta za společenství živého růžence bude sloužena 13. 05. 2020 v 18:00 u Panny Marie Sněžné.


Anna Salátová, Jana Koklandová Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Helena Řehaková Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Božena Harmáčková Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Helena Havličková Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Danka Matlovičová Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla
Ludmila Jirsová Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně
Ludmila Peyerlová Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Táňa Holomková, Ivana Popelová Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k obrácení
Martin Lipov, Marie Mrázová Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
Jana a Miroslav Radovi Ježíš, který ustanovil eucharistii
Peter Němec, Maria Mečířova Ježíš, který se pro nás krví potil
Terezka Skálová Ježíš, který byl pro nás bičován
Mária Margareta Bžochová Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Zuzana Rebcová Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl
Jiří Roček Ježíš, který byl pro nás ukřižován
Taťána Leškovyčová Ježíš, který z mrtvých vstal
Jana Šetřílová, Petra Madlová Ježíš, který na nebe vstoupil
Alena Spišaková, Jana Valjentová Ježíš, který Ducha svatého seslal
Marie Tylečková, Petr Bartošík Ježíš, který tě Panno do nebe vzal
Helena Francouzová Blanka Novotná Ježíš, který tě Panno v nebi korunoval

Pokut se chcete připojit k modlitbě živého růžence, kontaktujte se na

Taťánu Leškovyčovou

 Tel:.775215953